به گزارش خبرخودرو، گروه صنعتی ایران خودرو در حال حاضر به طور میانگین روازنه یك هزار و500 دستگاه خودرو تحویل مشتریان می دهد و این عدد در هفته های آینده بیش تر خواهد شد. با ادامه این روند، تعداد خودروهای ناقص فعلی به حداقل خواهد رسید.

Dear member\guest you have to reply to see the link