به گزارش خبرخودرو، سخنگوی تعزیرات گفت: هیچ خودروسازی به علت کمبود قطعه محکوم نشده است؛ به شکایت*های دیگری از خودروسازان رسیدگی کرده ایم.

Dear member\guest you have to reply to see the link