قصه خودروهای ناقص در انبار خودروسازان چیزی است که ماه*هاست این صنعت را درگیر خود کرده و به نظر می*رسد که با توجه به اقدامات وزارت صنعت و همچنین خبرهایی که از این شرکت*ها شنیده می*شود، به زودی این مشکل حل خواهد شد و در صورت مدیریت مناسب این موضوع می*توان عرضه گسترده*ای را به […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link