اتفاقات و تنش*های بین*المللی یک هفته گذشته تاثیر محسوسی بر بازار خودرو نگذاشته و حتی بازار خودروهای وارداتی نیز *از این موضوع بی*تاثیر مانده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link