به گزارش خبرخودرو، نام نویسی شرکت*ها و رانندگان متقاضی سرویس مدارس سراسر کشور از ۲۲ تیر آغاز می*شود و تا ۱۰ مرداد انجام می*گیرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link