به گزارش خبرخودرو، مدیركل دفتر بازرسی و پاسخ*گویی به شكایات وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازدید از سایپا گفت: تركیب مناسب مدیریت فعلی سایپا، رونق تولید و ارتقای بهره*وری را در شرایط دشوار تحریم*ها، رقم زده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link