بازگشت تحریم*ها، نبود امکان برای واردات برخی ملزومات صنایع مختلف تمام نگاه*ها را از خارج کشور به سمت بومی*سازی و رونق تولید داخلی برگردانده است، صحبتی که این روزها در صنعت خودرو کشور بیش از برخی صنایع دیگر مطرح شده است و کارشناسان از ضرورت تولید داخلی قطعات خودرو می*گویند.

Dear member\guest you have to reply to see the link