در دوسال اخیر که اوپل تحت مالکیت PSA فعالیت کرده شاهد بیشترین بهبود و اصلاحات در کاهش پیچیدگی*ها بوده است. پیچیدگی مساله* مهمی است زیرا همه چیز را تحت*الشعاع قرار می*دهد

Dear member\guest you have to reply to see the link