هوندا برای ورود به مسابقات فرمول E با خودروهای الکتریکی علاقه*مند است اما بیشتر آن را یک شوی تبلیغاتی می*داند تا اینکه فقط مسابقه باشد.

Dear member\guest you have to reply to see the link