گرندپری موتو جی*پی آلمان بار دیگر با پیروزی مارک مارکز به پایان رسید تا موتورسوار رپسول هوندا همچنان رکورد پیروزی*های پیاپی خودش در زاکسنرینگ را حفظ کند.

Dear member\guest you have to reply to see the link