ذراتی که «اُزن» نامیده می*شوند، عامل اصلی آلودگی این روزهای هوای تهران هستند. ما از اُزن به عنوان یک لایه جو که از کره*زمین در برابر اشعه ماورای بنفش مراقبت می*کند، خاطرات خوبی داشتیم، اما همین ازن از آسمان به زمین نزول کرده و به آلودگی و تهدیدی برای جان تهرانی*ها تبدیل شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link