رشد قیمت*ها سبب شد نماگر اصلی بورس با نزدیک شدن به کانال ۲۵۰هزار واحدی رکوردی جدید به ثبت برساند.

Dear member\guest you have to reply to see the link