به گزارش خبرخودرو، رئیس دفتر رئیس*جمهور با حضور در غرفه گروه خودروسازی سایپا در نخستین نمایشگاه فرصت*های ساخت داخل و رونق تولید در جریان دستاوردهای این گروه در زمینه بومی*سازی قطعات خودرو قرار گرفت.

Dear member\guest you have to reply to see the link