وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان لزوم اصلاح رابطه قطعه*ساز و خودروساز، گفت: تعداد خودروهای ناقص در خودروسازی*های بزرگ کاهش یافته است.

Dear member\guest you have to reply to see the link