برپایی نمایشگاه فرصت*های ساخت داخل و رونق تولید را باید به فال نیک گرفت و تلاش کرد تا وابستگی*ها به خارج را به حداقل رسانید و باید اراده صرف فعل «خواستن» را داشت.

Dear member\guest you have to reply to see the link