برای خرید خودرو وارداتی از هر برند، ابتدا دسترسی به خدمات پس*ازفروش و پس از آن کارکرد خودرو مهم است. در گام بعدی باتوجه به افزایش قیمت قطعات و هزینه*های تعمیر باید خودروهای کم*استهلاک را انتخاب کرد

Dear member\guest you have to reply to see the link