رنویی*ها تمایل بسیاری به ماندن در ایران داشتند و لابی*های گسترده*ای نیز در این رابطه با مقامات دولت ترامپ انجام دادند. اما درنهایت موفق به حضور در ایران نشدند. در دور قبلی تحریم*ها نیز رنویی*ها رفتار متفاوتی نسبت به دیگر همتایان خود در فرانسه داشتند

Dear member\guest you have to reply to see the link