آستون*مارتین نیز کم*کم آماده* عرضه* اولین شاسی*بلند تاریخ خود می*شود و به*زودی شاهد رونمایی این خودرو خواهیم بود.

Dear member\guest you have to reply to see the link