شرکت امدادخودرو ایران در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، از خدمت ویژه*ای برای ارایه امداد به ناشنوایان کشور رونمایی کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link