اجرای طرح قیمت‎گذاری بر مبنای 5درصد حاشیه قیمت بازار، قیمت برخی خودروها را بین 2 تا 3 برابر افزایش داد. هرچند خودروسازان تعداد کمتری خودرو فروخته*اند اما چون به لحاظ قیمتی خودروها رشد داشته*اند، نمی*توان گفت خودروسازان بازهم با زیان تولید می*کنند.

Dear member\guest you have to reply to see the link