بازاریابی حرفه*ای در صنعت خودرو طی دو سال اخیر به انزوا کشیده شده است. این درحالی است که مخاطبان خودروهای باکیفیت خارجی به*دنبال آپشن*های جدید و به‎کارگیری تکنولوژی مدرن هستند.

Dear member\guest you have to reply to see the link