قرار است انستیتویی به نام «انستیتو پلی*اولفین» با همکاری مستقیم وزارت نفت و دانشگاه صنعتی امیرکبیر شکل بگیرد که بازوی اجرایی آن، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ خواهد بود.

Dear member\guest you have to reply to see the link