هرچند صنعت خودرو ایران با مشکلات متعددی دست‎وپنجه نرم می*کند و این روزها هم با کاهش تولید روبه*رو است، همچنان بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی به این صنعت اختصاص دارد.

Dear member\guest you have to reply to see the link