تغییر نرخ ارز نیز تاثیر مستقیمی بر قیمت*گذاری خودرو در بازار آزاد دارد. از همین*رو طی چند هفته اخیر شاهد نزولی شدن نمودار قیمتی خودروهای داخلی در بازار آزاد بودیم.

Dear member\guest you have to reply to see the link