بخشی از زیان انباشته خودروسازان به تصمیمات دولتی بازمی*گردد که نمونه آن الزام خودروسازان برای سرمایه*گذاری بدون توجیه اقتصادی در سایر کشورهای جهان بود.

Dear member\guest you have to reply to see the link