به گزارش خبرخودرو، یک دبیر فیزیک که دغدغه حفظ جان مردم و فرهنگ سازی ترافیک را داشته است از سال 94 پویشی را با شعار بین خطوط و با فاصله برانیم و با چاپ بنر و توزیع برچسب بین رانندگان آغاز کرده است .اقدامات این پویش از ابتدای سال 98 منسجم تر شده است و قصد دارد تا سال 1404 آمار کشته های ناشی از تصادفات را به زیر صد نفر در سال برساند.

Dear member\guest you have to reply to see the link