اختلاف شهرداری و تاکسی*های اینترنتی وارد فاز جدیدی شده است و به نظر می*رسد دود این کشمکش جدید به چشم مردم برود. آن*گونه که سخنگوی اتحادیه کشوری کسب*وکار مجازی می*گوید شهرداری تهران به*دنبال گرفتن عوارض سفر از تاکسی*های اینترنتی است و در صورت رأی دادگاه به نفع شهرداری، هزینه سفر با تاکسی*های آنلاین افزایش خواهد یافت.

Dear member\guest you have to reply to see the link