طبق دستور وزیر صمت باید برنامه*ها را به*گونه*ای انجام دهیم که تا پایان سال معوقاتی نداشته باشیم و پاسخگوی مشتریان باشیم. چراکه وجود ما به مشتریان بستگی دارد. برنامه*های مدیرعامل جدید نیز بر این مبنا تنظیم شده است که تا چند ماه آینده تعهدات معوق ایران‎خودرو به*روز شود و به صفر برسد

Dear member\guest you have to reply to see the link