هرچند آینده شورولت کامارو چندان مشخص نیست و حتی ساخت نسخه Z28 نسل فعلی آن*هم لغو شده است اما شرکت*Specialty Vehicle Engineering دست از فعالیت برنداشته و کامارو ینکو Stage II مدل 2020 را معرفی کرده است.*

Dear member\guest you have to reply to see the link