دیروز در گروه خودرویی طی 57هزار و676 نوبت معاملاتی، 957میلیون و 933هزار سهم به ارزش 220میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت و ارزش کل بازار این صنعت بورسی تا پایان معاملات دیروز بالغ بر32هزارو600 میلیارد تومان شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link