طی ماه*های اخیر واردات خودرو به*کشور ممنوع شده است، اما درعین حال واردات موتورسیکلت یا قطعات منفصله آن به کشور آزاد بوده است

Dear member\guest you have to reply to see the link