برای گرفتن نمونه از شیرتخلیه گیربکس، ابتدا روغن راکد را از شیر تخلیه کنید. سپس هنگام شروع، وسط و انتهای تخلیه یک نمونه بگیرید تا از طبقه*بندی جلوگیری کنید.

Dear member\guest you have to reply to see the link