سهامداران پیرلی به توافق رسیدند ساختار مالکیتی بزرگ*ترین تایرساز ایتالیایی را تا سال ۲۰۲۳ تغییر ندهند.

Dear member\guest you have to reply to see the link