به گزارش خبرخودرو، معاون برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده*های نفتی از صدور کارت هوشمند سوخت همه متقاضیان تا پایان مهر خبر داد.

Dear member\guest you have to reply to see the link