شرکت امدادخودروایران به منظور حفاظت از اطلاعات مشتریان با استفاده از فناوری*های روز و در راستای مسئولیت*های اجتماعی خود، از سیستم نوین «حفظ اطلاعات شخصی مشتریان» هنگام ارائه خدمات امدادی، رونمایی کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link