به گزارش خبرخودرو، طی حکم معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران حسین مقدم به سرپرستی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران منصوب گردید.

Dear member\guest you have to reply to see the link