به گزارش خبرخودرو، علی شیخ زاده در نخستین روزکاری خود از سالن ها و خطوط تولید پارس خودرو بازدید کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link