به گزارش خبرخودرو، اتوبوس*های حامل زوار اربعین همزمان با اضافه شدن مرز خسروی افزایش یافت.

Dear member\guest you have to reply to see the link