از ساعت صفر بامداد سه شنبه ۱۶ مهر ماه میزان سوخت*گیری با کارت جایگاه*داران در پمپ بنزین* ها به ۲۰ لیتر کاهش یافت.

Dear member\guest you have to reply to see the link