درگذشته با ۶۴۰شرکت خودرویی دردنیا همکاری داشتیم و از انواع برندهای دنیا نیز خودرو وارد می*کردیم. اما متاسفانه اکنون دو سال است جلو واردات خودرو را گرفته*اند که باعث ورشکستگی مطلق شرکت*های واردکننده و نمایندگان رسمی شده است

Dear member\guest you have to reply to see the link