در مراحل مدیریت بحران در جی* ام، ابتدا به بدهی* های این شرکت به قطعه* ساز و بانک و... رسیدگی شد و بعد از آن به خودروساز اعلام کردند باید کاهش هزینه* بدهد، کاهش مصرف سوخت را در نظر بگیرد و تولیدات پلاگین را گسترش بدهد. تداوم وام*های کوتاه ‎مدت و بلندمدت نیز به احیای صنعت خودرو آمریکا بسیار کمک کرد

Dear member\guest you have to reply to see the link