اینکه خودروسازان بخواهند باچندصد قطعه* ساز برای تامین قطعات قرارداد ببندند، سیاست درستی نیست و تمام نیاز صنعت خودرو باید در قالب فعالیت مجموعه* سازان تامین شود

Dear member\guest you have to reply to see the link