مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با صدور احکامی جداگانه علی شیخ*زاده را با حفظ سمت قائم مقامی تولید گروه سایپا، به*عنوان مدیرعامل پارس*خودرو و ناصر آقامحمدی را به*عنوان مدیرعامل شرکت سایپاسیتروئن منصوب کرد تا تقویت تیم مدیران سایپا ادامه پیدا کند.

Dear member\guest you have to reply to see the link