تفاهم*نامه*ای به ارزش ۴۹ میلیارد تومان برای تولید ایربگ خودروها میان دو شرکت فناوری به امضا رسید.

Dear member\guest you have to reply to see the link