ازتک*سورس بودن تامین قطعات خارج شویم و برای هرقطعه چند سورس داشته باشیم تا درشرایط سخت به*مشکل برنخوریم.

Dear member\guest you have to reply to see the link