وقتی داخلی*سازی قطعات خودرویی بابرپایی میزهای تعمیق ساخت*داخل دروزارت صنعت آغاز شد، انتظار می‎رفت این صنعت بتواند نیروهایی را که به*دلایل نبود فرصت*های شغلی ازکار برکنار شده*اند دوباره به*کارخانه*های تولیدکننده قطعات بازگرداند.

Dear member\guest you have to reply to see the link