پیش‎بینی تحلیلگران از گروه خودرویی نوید روزهای مثبت و سبزی را می*دهد. در همین زمینه، کارشناسان در گفت*وگو با روزنامه «دنیای*خودرو» به تحلیل شرایط این روزهای بازار سرمایه و همچنین گروه خودرویی*پرداختند.

Dear member\guest you have to reply to see the link