ممنوعیت واردات خودرو همچنان ادامه دارد. ازهمین*رو، طرفداران خودروهای خارجی به*سمت خرید و فروش دربازار دست*دوم حرکت کرده*اند.

Dear member\guest you have to reply to see the link