پیشنهادی در زمینه استفاده از خودروهای برقی ارائه کردیم که می*تواند جانشین خوبی برای خودروهای بنزینی باشد و از این طریق می*توانیم میزان صادرات بنزین را افزایش دهیم.

Dear member\guest you have to reply to see the link