به گزارش خبرخودرو، در دومین دوره نظام ارزیابی منابع انسانی گروه خودرو سازی سایپا، شرکت پارس خودرو به عنوان شرکت برتر گروه سایپا قدردانی شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link